VOEDZ

ALGEMENE VOORWAARDEN

 

ALGEMEEN

 • In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
 • Gewichtsconsulent: Heidi de Vries- Tas, in het bezit van een Nederlands diploma gewichtsconsulent, tevens ingeschreven bij de beroepsvereniging gewichtsconsulenten Nederland, hierna te noemen de gewichtsconsulent;
 • Gebruiker: degene aan wie door de gewichtsconsulent en/of hardlooptrainer advies en/of diensten verleend wordt, dan wel diens wettelijke vertegenwoordigers;
 • Arts: de huisarts of specialist door wie de gebruiker naar de gewichtsconsulent en/of hardlooptrainer is verwezen;
 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere gebruiker van de diensten geleverd door Run4You en/of VOEDZ ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer:

INTELECTUEEL EIGENDOM

 • De gewichtsconsulent behoudt te allen tijde alle rechten op door hem gemaakte adviezen, plannen, documenten, trainingsschema’s, afbeeldingen en/of de hierop betrekking hebbende informatie en kennis van zaken, zelfs wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of naderhand nog verbeteringen zijn aangebracht, al dan niet op aanvraag van de gebruiker.
 • De in de vorige zin genoemde zaken mogen zonder schriftelijke toestemming van de hardlooptrainer en/of gewichtsconsulent noch geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd, anders dan voor intern gebruik van de gebruiker, noch ter hand gesteld of op andere wijze worden bekendgemaakt, noch door de gebruiker worden gebruikt of ter beschikking worden gesteld anders dan voor het doel, waarvoor ze door de hardlooptrainer en/of gewichtsconsulent vertrekt zijn.

VERHINDERING

 • Bij verhindering dient de gebruiker zich minimaal 24 uur voor de afgesproken datum en tijdstip af te melden. Indien een afspraak niet tijdig geannuleerd is, is de hardlooptrainer en/of gewichtsconsulent gerechtigd om de afspraak bij de gebruiker in rekening te brengen.

TARIEFSTELLING

 • Voordat de dienst van VOEDZ aanvangt deelt de gewichtsconsulent de gebruiker mondeling of schriftelijk mede welke tarieven er gelden. Deze tarieven zijn inclusief BTW en andere wettelijke heffingen indien en voor zover die berekend moeten worden. De gewichtsconsulent is gerechtigd prijsstijgingen door te voeren indien en voor zover zich onvoorziene prijsverhogende omstandigheden voordoen na het afsluiten van een mondelinge en/of schriftelijke overeenkomst. Waarbij de gewichtsconsulent zich beroept op het feit dat op 1 januari van elk kalenderjaar er een tariefwijziging zal kunnen plaatsvinden.

DUUR en BEËINDIGING van gebruik van de diensten van VOEDZ

 • De duur (begin- en einddatum) van de diensten geleverd door VOEDZ aan de gebruiker worden in samenspraak met de gebruiker bepaald. De beëindiging van de diensten wordt in de offerte/factuur omschreven als “einddatum diensten”.

BETALING en LEVERING

 • De betaling van de diensten geleverd door VOEDZ dient via bank overschrijving plaats te vinden.
 • Het, op de factuur van VOEDZ genoemde bedrag, moet binnen 14 dagen gestort zijn op rekeningnummer: NL 79 KNAB 0255738013.
 • De levering van de diensten zullen maximaal na één week (7 dagen) worden geleverd via e-mail, smartphone, of in persoon. Tenzij anders overeengekomen met de gebruiker.
 • Door het, op de offerte/factuur genoemde bedrag, te storten op rekeningnummer: NL 79 KNAB 0255738013 , geeft de gebruiker van de diensten geleverd door VOEDZ, tevens aan dat hij/zij akkoord gaat met versie 5 van de Algemene Voorwaarden van VOEDZ.

AANSPRAKELIJKHEID

 • Het advies van de gewichtsconsulent is naar zijn aard resultaat gericht zonder dat resultaat te garanderen. De gewichtsconsulent sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel voorvloeiend uit of verband houdende met de opvolging door de gebruiker van door de gewichtsconsulent verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de kant van de gewichtsconsulent. Met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade waartegen gewichtsconsulent verzekerd is.
 • Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht genomen worden; niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade, derving van inkomsten en dergelijke, door welke oorzaak ook ontstaan. Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld door derden is de  gewichtsconsulent nimmer aansprakelijk.
 • Indien de assuradeur van de gewichtsconsulent om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat, zal de aansprakelijkheid van de gewichtsconsulent te allen tijde beperkt worden tot ten hoogste het terugbetalen van de laatste door de gebruiker betaalde factuur voor de diensten geleverd door VOEDZ.
 • De gewichtsconsulent is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste informatie die voortvloeit uit een onbekend en/of verzwegen gezondheidsaspect.
 • De gebruiker moet zorgen voor zijn eigendom. VOEDZ is niet aansprakelijk voor vermissing, verduistering, diefstal, schade, zowel direct als indirect van respectievelijk van of aan goederen van gebruiker of derden.
 • De gebruiker verklaart bij deze volledig gezond te zijn om gebruik te maken van de diensten geleverd door VOEDZ (indien nodig, eigen huisarts raadplegen).
 • De gebruiker verklaart VOEDZ op de hoogte te hebben gebracht van alle mogelijke redenen (ziekte, lichamelijk en/of psychische klachten) waardoor de risico’s die aan de tests/trainingen verbonden zijn zouden kunnen zijn toegenomen
 • De gebruiker verklaart de tests/trainingen/consulten af te leggen/nemen uit vrije wil en op eigen risico.
 • De gebruiker verklaart VOEDZ noch één van haar medewerkers verantwoordelijk te stellen voor mogelijke ongevallen of andere negatieve gevolgen die zouden optreden tijdens of na de/het testen/trainen/consulten.
 • De gebruiker verklaart dat hij/zij zich zal houden aan de aanbevelingen die worden medegedeeld in verband met de tests en trainingen.
 • De gebruiker verklaart op de hoogte te zijn van het feit dat de resultaten niet gegarandeerd zijn.
 • Gebruikers die medicijnen gebruiken als bloedverdunners, bloeddrukverlagers, bloeddrukverhogers, antidepressiva, dienen dit te melden aan VOEDZ.

Versie 6: 13 maart 2021